Kontakta oss
Kontakta oss

Framtiden är elektrisk

Elektrifiering inom tunga industrifordon, var vi står idag och vad det innebär.

Executive summary

 

Världen genomgår en transformation, inte bara en digital, utan också en av de största mekaniska revolutionerna i modern tid, med elektrifieringen av industrin i centrum. Nya tekniska framsteg, en ökad global miljömedvetenhet och nya hårdare krav på industrins utsläpp i EU, banar väg för en elektrisk transformation där framförallt förbränningsmotorer ersätts av elmotorer. Inom kategorin tunga industrifordon och utrustning finns fortfarande en begränsad andel batterielektriska fordon. Ledande industribolag har identifierat att elektrifiering av den fossildrivna fordonsparken är en viktig nyckel för att uppnå både interna miljökrav såväl som att möta en hårdare lagstiftning. Som effekt av detta överstiger idag behovet av batterielektriska lösningar marknadens tillgång. I denna artikel täcker vi in  utmaningar, möjligheter och framtiden för många av de tyngre fordonen samt vad som krävs av företag och samhälle i transformationen mot hållbara alternativ.
I flertalet studier, även denna, påvisas att elektrifieringen av tunga maskiner och utrustning inte bara har miljömässiga, utan också fördelar ur produktivitet och arbetsmiljösynpunkt.

 

  • Det finns ekonomiska fördelar för operatörer att hämta. När man ser på den totala ägandekostnaden (total cost of ownership), är eltruckarna mer lönsamma än diesel redan efter ca 2,5 år.1 Detta drivs i huvudsak av de lägre drift- och underhållskostnaderna samt ökad produktivitet och mätbarhet.

 

  • Elektrifieringen av tunga industrifordon är ett första steg för att kunna möta EUs krav och mål i ett kort perspektiv. EU har fastställt ett mål om att uppnå netto-noll CO2-utsläpp inom industrin till 2050 i linje med Parisavtalet. Flera företag i Sverige som anslutit sig behöver redan 2030 visa markanta resultat. Särskilt de interna transporterna har visat ge stor inverkan som kan vara betydande för att nå delmål som ligger redan 2024 och 2025.

 

  • En stor utmaning ligger hos företagem. Anpassningar för eldrift, planering och utbildning krävs. I flera fall finns också kulturskillnader internt som bromsar omställningen.

 

Tydlighet och starka budskap som når hela organisationen är en framgångsfaktor hos företag som ligger i framkant inom hållbarhetsarbete. I den här studien visar vi ovannämnda fördelar, utmaningar och vikten att starta omställningen idag.

Trucks270122.jpg  

Vad innebär en tung eltruck?

I den här artikeln skriver vi om det tunga trucksegmentet. Vi definierar det som truckar och fordon med lågspännningsmotorer som klarar lyft över 9 ton. Dessa truckar har en central roll inom internlogistik, framförallt inom stål-, skog-, gruvindustri samt hamnar och terminaler.

 

Bakgrund

Även om eldrivna truckar i det tyngre segmentet är en relativt ny företeelse, har de lättare segmenten i stort ställt om och erbjuder idag uteslutande eldrivna fordon. Vi ser nu början av ett större skifte kopplat till elektrifiering även inom de tyngre segmenten. Bara de senaste två åren har Kalmar sett en ökning av försäljning med 58% och med hela 570% sedan lansering 2016.


Tekniken har avancerat till den grad att fördelarna med de eldrivna fordonen överväger det billigare inköpspriset för dieselmaskiner. De äldsta eltruckarna inom det tyngre segmentet har idag hunnit gå 5 400 mil och varit i drift runt 10 000 timmar. Det kan jämföras med många av de äldre elbilar som rullar på våra gator. Så även om tekniken är ny, finns väldokumenterad statistik kring användning och drift.

 

EfterfråganCapture1.png


Tung industri och logistik står för 41% av världens BNP och produktionen av material såsom stål, plast, ammoniak och cement släpper ut ca 500 millioner ton CO2 per år, motsvarande 20% av världens globala utsläpp. Utsläppen har länge dömts svåråtkomliga, men företag och industrier har sett utvecklingen av tunga elfordon som en nyckel till mindre utsläpp, möta EUs klimatmål och framtida lagstiftning.

 

500M_1000x1000.gif20Co2_1000x1000.gif33C02_1000x1000.gif

Hos de stora nordeuropeiska industribolagen har miljöfrågan utvecklats från att vara visioner och CSR mål till hårda KPI:er med tillhörande tidsramar för implementering. I ett led av det har behovet av fossilfria alternativ för interna transporter, logistikkedjor och verkstadsfordon ökat exponentiellt.

Det är inte bara en miljömässig nödvändighet för industrier, utan också en möjlighet att öka effektiviteten tack vare den nya tekniken i de tyngre eldrivna fordonen. Här finns stor potential för företag som ligger i framkant att dra nytta av möjligheter och fördelar kopplat till elektrifiering.

 

287_1000x1500.gif sv_1.PNG
150_1000x1000.gif

 

Egenskaper

I jämförelse med dieseldrivna fordon har de eldrivna fordonen färre komponenter vilket innebär mindre underhåll. Prestandamässigt finns inga nämnvärda  killnader mot dieseldrivna truckar, däremot finns en rad fördelar med de elektrifierade som vi tar upp i nästa kapitel.

 

Capture4.PNG  

Operationella fördelar

 

Att ljudlöst susa fram på el i en avgasfri miljö är givet en behagligare upplevelse än att sitta i en bullrande hytt, men vad innebär detta för produktiviteten? Enligt Johan Granström (ABB) kommer arbetsmiljöförbättringen, särskilt inom inomhusbruk och i gruvindustri, driva utvecklingen mot el inom tung industri.

 

Quote.PNG

I de fall vi har tittat på där omställning till el skett, har givetvis CO2 minskat men produktiviteten har ökat så pass mycket att konkurrensfaktorn inte går att förbise. Isek gruvan som ställde om såg en ökning i effektivitet på 30%. Gruvventilation står för 50% av driftkostnader, kan man reducera den genom att gå över till el är det inte bara en konkurrensfaktor utan ett måste

Johan Granström, Market Segment Lead Smart Cities, ABB

 

Capture5.PNG

 

sv_2.PNG

 

 

Vid optimerad användning innebär omställningen till el både reducerade kostnader, såväl som ökad konkurrenskraft och möjlighet att möta kunder som själva har hårda miljömål. Om maskinerna dessutom är väl synliga på arbetsplatser stärks förtroendet för företagskulturen, då företagen visar att de kan leva upp till visioner och miljömål.

Att visa handlingskraft kan också vara avgörande för att säkerställa investeringar framöver. Exempelvis gick BlackRock, världens största kapitalförvaltare, ut med  budskapet till alla sina portföljbolag att de kommer att rösta emot företagsledare som inte lyckas investera i ett minskande av CO2 utsläpp.

Spårbarhet och mätbarhet är viktiga instrument för att kunna möta lagstiftning, det ger också en bevisföring mot investerare där många idag kräver efterlevnad av miljömål.

 

en_Capture5.PNG

Vi har sammanställt några direkta fördelar kopplat till driften:

 

Säkerhet

Kombinationen av lättmanövrerad drift, tystnad och klar sikt ger en generellt tryggare körupplevelse. Eltruckarna idag har också andra fördelar som anpassbar bromskraft, säkrare körlägen som innebär minskad elförbrukning och automatisk hastighetsreglering med hjälp av geofencing.

 

Arbetsmiljö

Tystgående maskiner med mindre vibrationer som dessutom är lukt och avgasfria påverkar trivsel, motivation och välmående i så betydande utsträckning att flera studier visar på ökad produktivitet som följd av detta. För verksamheter i tätbebyggelse kan elfordonsparken klara fler skift, då motorljud och buller stör mindre. Att minska buller och vibrationer är också av vikt vid hantering av känsliga material.

 

Ekonomi

Högre energieffektivitet, lägre pris för el än förbränningsmotorer och sjunkande batteripriser innebär ekonomiska fördelar inom elsegmentet. Färre komponenter jämfört med dieselmodeller innebär mindre underhåll, färre delar som behöver ersättas och ett reducerat behov av reservdelar på lager under produktens livstid.

Att inte behöva byta startmotor, turbo eller bränslefilter innebär service och underhållsbesparingar på upp till 50%. Vidare kan energiåtgången i drift styras mer exakt, vilket i sin tur innebär ytterligare besparingar och en sammantaget högre tillgänglighet på elmaskinerna. (Läs mer under produktivitet)

 

Quote.PNG

När vi började utveckla vår elektriska portfölj tittade vi främst på kundnyttan utifrån ett helhetsperspektiv där vi fokuserade på att öka produktiviteten och optimera livscykelkostnaden. Kombinationen av den förbättrade tekniken, det ökade intresset för minskade koldioxidutsläpp och potentialen i att snabbt och drastiskt kunna minska CO2-utsläppen driver nu övergången till eltruckar framåt i en allt snabbare takt.

Alf Gunnar Karlgren, Vice President, Counterbalanced Container Handler Division, Kalmar

 

Quote.PNG

Vi närmar oss den punkt där omställningen kommer att ske baserat på ekonomi. Vad gäller personbilar är brytpunkten väldigt nära avseende totalkostnaden för ägande. Att köra elbil är redan billigare än att köra dieselbil om man kör mycket, detsamma gäller tunga maskiner. Oavsett kultur, ekonomi och till viss del arbetsmiljö kommer att vara avgörande.

Björn Nilsson, Elkraftsingenjör, Umeå Energi AB

 

Mätbarhet

Dagens eltruckar erbjuder en större möjlighet att mäta användning från individuella maskiner till hela parkens användning. Mätbarheten innebär att det går att ta ut statistik, mäta effektivitet kopplat till energiförbrukning, för att sedan strategiskt kunna möta effekttoppar i produktionen. Flera studier visar att det här kommer bli alltmer betydande på flera plan och fördelarna med satsning på digitalisering innebär framförallt möjligheten att säkerställa rätt maskin för rätt behov.

Quote.PNG

Digitalisering är en viktig tillgång som vi har investerat i under flera år. Det ger oss en god förståelse för hur olika maskiner fungerar och hur de används när det gäller prestanda, bränsleförbrukning etc. Data är i grunden viktigt för att kunna designa rätt lösning för kunden, särskilt i denna omvandling.

Alf Gunnar Karlgren, Vice President, Counterbalanced Container Handler Division, Kalmar

 

Produktivitet

Längre servicecykler och förbättrade diagnos och fleet management system ger möjligheter att förstå det verkliga behovet och därmed optimera användandet och exempelvis minska stillastående. Längre serviceintervall och ett generellt lägre servicebehov ökar tillgängligheten på maskinerna och produktiviteten påverkas även av den snabbare accelerationen.

 

Leverans

Ledtiderna på nya maskiner har idag gått ned avsevärt, både tack vare ny tillverkningsteknik, modularitet, optimering, standardisering av de färre komponenterna och mindre komplexitet i eltruckar, förutsatt att tillgång på tillexempel komponentdelar är jämn. Det finns både operationella och ekonomiska fördelar med att kunna beställa maskinen så nära inpå arbetsstart som möjligt. Det innebär bland annat en större frihet för köpare att konfigurera efter behov, som i sin tur leder till mer ändamålsenlig användning och bättre logistisk.

 

 

Capture7.PNG  

Quote.PNG

Vi har haft ett fokus att förbättra hållbarheten, öka säkerheten för både vår och våra kunders personal samtidigt som vi förbättrar våra kunders produktivitet. Tre områden som tidigare haft tendenser att motverka varandra.

Martin Hall, Country Director Sweden, Kalmar

 

 

 

Capture8.PNG  

Batterier och batteriteknik

 

Marknaden idag

Batterier är nödvändiga för att balansera effektflödet av el kommande år. I takt med att andelen icke planerbar elproduktion (såsom sol och vind) ökar, ökar också behovet av energilagring. Batterier beräknas stå för ungefär hälften av energilagringen av all elektrisk energi redan vid 2030. Under pandemin har produktionen av elfordon satt press på kritiska mineraler, vilket höjt priserna för lithium och koppar. Kompletterande tekniker är nu under utveckling för att möta den och andra utmaningar. I takt med att priserna för batterilagring faller ökar takten på elektrifiering i stort - tillgänglighet och lägre priser förväntas ske snabbt.

 

Nedan följer en övergripande sammanfattning av dagens aktuella tekniker:

Capture10.PNG  

Blysyra

Blybaserade batterier har länge varit standard inom laddningsbara batterier och det är först sedan 2019 som litiumjonbatterier började ta sig förbi på marknaden.

Även om effekt i förhållande till vikt och storlek är mindre, finns en uppbyggd infrastruktur och väletablerade återvinningsmöjligheter där ca 90% av bly-syrabatterierna i Europa idag återvinns. 

 

Natriumjonbatterier

Flera bolag utforskar nu natriumjontekniken. Då tekniken bygger på järn istället för mer sällsynta metaller, blir prisbilden upp till 30 gånger lägre. Batterierna klarar ett betydligt större temperaturområde vad gäller kyla och hetta, klarar fler upp/urladdningar innan kapaciteten försämras och kan laddas snabbare än litiumjon. Nackdelen är idag energitätheten som är bättre än blysyra men sämre än litiumjon.

Redan 2023 uppskattas kommersialisering av natriumjonbatterier som kan laddas till 80% på 15 minuter.

 

Li-on batterier

De senaste åren har Li-on batterier ökat i behov och efterfrågan. Medan de blybaserade batterierna passar som startbatteri i fordon har litiumjon dominerat inom bärbar elektronik och i mindre elfordon.

Idag kan batterierna återvinnas upp till 80% men återvinningssystemen har ännu inte kommersialiserats. I takt med att de första li-on drivna elbilarna börjar närma sig slutet av sin livslängd ökar pressen på återvinningslösningar.

I drift finns det flera fördelar med Li-on batterier såsom snabbare laddningstider och möjligheten för ett och samma batteri att arbeta hela dagen genom intervalladdning. Li-on kräver också mindre underhåll och infrastruktur jämfört med blybaserade batterier.

 

Solid state

Batterierna med fast istället för flytande elektrolyt förväntas kunna ge helt nya möjligheter vad gäller räckvidd och laddning. Deras höga energidensitet gör batterierna mindre och lättare, och avsaknaden av brand- och miljöfarliga elektrolyter gör dem säkrare. Inom personbilssektorn satsar Toyota, Nissan, Hyundai, Honda, Volkswagen, BMW Group, Ford, mfl på tekniken och förväntas lansera exempel i mindre skala de närmaste åren.

Temperaturskiftningar, effekten och priset är de största utmaningarna för denna teknik. Idag kostar en cell hundratals tusen kronor och för applikationer idag (uteslutande lätta personbilar) krävs 800-1000 celler per bil.

 

Flow batterier

Flow batterier är stationära batterier där energin finns i elektrolyten utanför själva cellen, likt en bränslecell. Detta gör den optimal för lagring av överskottsenergi från exempelvis sol och vind. Elektrolyten där energin lagras kan vara vattenbaserad, vilket gör batterierna säkra, men det sänker också energidensiteten. Batterierna är idag dyrare vid inköp än litium, men har en längre livstid. Alltefter att teknologin utvecklas kommer tekniken också bli billigare.

Flow batterier är en komplex teknologi med nackdelen att vissa typer innehåller den sällsynta och dyra metallen vanadin. Lång ladd-tid och låg densitet innebär att dagens batterier lämpar sig främst för stationärt bruk snarare än fordon.

 

Vätgas

Vätgasteknik producerar el i en bränslecell med tillförsel av vätgas. Några fördelar är att den inte belastar elnätet och infrastrukturen påminner om den som används vid tankning av diesel eller bensin idag.

De första fordonen är redan i rullning och tekniken anses vara nödvändig som komplement till annan teknik i omställningen mot ett samhälle med mer förnybar energi. Vätgas ses som en lösning framförallt för tunga lastbilar och transportfartyg.

Jämfört med en ren batterilösning innebär dagens vätgas ett mer komplext system med högre investeringskostnad. För att vara helt klimatneutral krävs att vätgasen framställs utan koldioxid.

mythbuster2.PNG

 

Vilken teknik vinner?

Det sker mycket utveckling inom det batteritekniska området, och att någon teknik skulle ”vinna”, ser de flesta experter idag som en felställd fråga.

De vanligaste batteriteknikerna för tunga maskiner har olika egenskaper som anpassas efter användningsområde, och så kommer framtiden fortsatt se ut. Med rätt batterilösning för ändamålet optimeras elfordonet för sin nytta.

“Våra eldrivna reachstackers är designade för att vara likvärdiga eller bättre än dieselmaskiner. Vi erbjuder våra kunder möjligheten att välja olika storlekar på batterierna för att kunna optimera maskinen efter kundens exakta behov, vilket kan skijla stort mellan en kund som kör 3-skift eller en kund som kör 1-skift eller till och med enbart opererar med sin maskin vid några få timmar per dag. Genom data analys och simuleringar så hittar vi tillsammans med kunden en perfekt lösning vad gäller batteristorlek och laddningsutrustning.”

Alf Gunnar Karlgren, Vice President, Counterbalanced Container Handler Division, Kalmar

 

Det är tydligt att utvecklingen av batteriteknik kommer att spela en viktig roll i övergången till ett eldrivet samhälle. Optimerad produktion, transport och kapacitet är avgörande för ett framtida samhälle med nollvision för utsläpp av CO2. För fordonstillverkare gäller det att vara lyhörd inför utvecklingen och förbereda sig genom att utveckla produkter med modulära lösningar som ger utrymme för framtida ändringar.

 

“Genom en modulär lösning förbereder vi våra maskiner för att kunna anpassa sig efter framtidens teknik.”
Stefan Hultqvist, Vice President FLT, Kalmar

 

Vi vet med säkerhet att diesel inte kommer att vara ett alternativ i framtiden. Med den snabba utvecklingen inom batteriteknik, spås transformationen ske i en högre takt de närmaste åren, och vi kommer se fler aktörer ta plats på marknaden.

 

 

Capture9.PNG  

Quote.PNG

Alla tekniker behövs. Inom fordon ser vi att bolag väljer lite olika vägar men vi vet med säkerhet att fossila bränslen kommer att fasas ut.
Elin Svanström, Verksamhetsledare, Electrification Hub

 

 

Capture11.PNG  

Vad innebär en transformation?

 

Det börjar idag

Det finns barriärer och utmaningar, men transformationen pågår och vi står nu inför stora förändringar. Hur kommer branschen att påverkas av en övergång till el? Vad innebär det för infrastruktur, drift, elpriser, arbetsstrukturer och marknaden generellt?

Sveriges energiminister Anders Ygeman har dragit igång arbetet med den nationella elektrifieringsstrategin som förväntas vara på plats innan slutet av 2021.

”Vi står inför nästa generations elektrifiering. Med elektrifieringsstrategin tar vi ett helhetsgrepp för en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv  elektrifiering”

Anders Ygeman, Sveriges energiminister 2021


I takt med sjunkande batteripriser och optimerad drift kan vi bevittna en transformation inom eldrivna personbilar. Medan personbilsmarknadens transformation sker framför våra ögon är den elektriska transformationen inom tungindustri mindre överskådlig, men vi vet att den pågår.

Capture14.PNG

 

Eltillgång

Inom energisektorn har det skett en snabb utveckling de senaste 5-10 åren inom förnyelsebar energi. Utvecklingen kommer innebära att de nya teknikerna blir billigare att utveckla än kol och gas. Havsbaserad vindkraft är en snabbt växande teknologi som snart är i kapp prismässigt med sol och landbaserade vindkraftverk. Grön vätgas har också nått storskalig produktion, och kan på sikt konkurrera prismässigt med traditionellt framställd gas. Enligt vissa studier förväntas andelen förnyelsebar energi öka från 25% idag till runt 40% av all globalt producerad el. En viktig insikt är att utanför Sverige finns fortfarande en energimix beroende av kol och i takt med att fördelarna med eldrivna fordon blir tydliga, kommer fördelarna globalt öka än mer med utvecklingen av grön el.

 

mythbuster3.PNG

 

Opinion och lagstiftning

Internkultur och kommunikation hos företag och organisationer är en viktig del i utvecklingen mot ökad hållbarhet. Företag ser vikten av att motivera personal, bearbeta kunder och attrahera ny kompetens genom ett tydligt hållbarhetsarbete. En starkare opinion driver lagstiftning med hårdare krav som påskyndar elektrifieringen. Skattelättnader för de företag som rättar sig efter gränsvärden, och hårdare bestraffning såsom verksamhetsstopp för de som inte gör det, kommer bli en avgörande faktor för ett företags framtid och överlevnad. Vi ser också att miljöengagemang och initiativ i takt med information och bildning inom frågan, skapar ett konsument- och samhällstryck som påverkar företag.

 

Holistiskt perspektiv

Hur kommer elektrifiering påverka industrin i övrigt? På sikt kommer det inte bara handla om att ställa om fordonsflottan utan att också optimera antal och val av fordon för att optimera och minska elanvändning. Oavsett brun eller grön är el en begränsad resurs som vi kommer att behöva vara alltmer varsamma med.

 

Quote.PNG

Vi kan våra maskiner bäst av alla och det är en tjänst som vi kan erbjuda våra kunder. Med kunskap och insikt i hur maskinerna fungerar kan vi bidra med bättre handhavande och service, för att maximera nyttan med färre fordon.

Claudio Strobl, Senior Vice President Operations, Kalmar

 

Att smala ner produktionsprocessen till färre delar som väger mindre, innebär såklart minskade CO2 utsläpp och även ekonomiska besparingar. Kortare leveranstider i produktion ger också bättre optimerade maskiner utifrån behov och energiförbrukning.

 

Kompetensförsörjning

Transformationen tillsammans med digitaliseringen innebär stora förändringar i arbetsuppgifter och kompetenser som efterfrågas. Då fler funktioner automatiseras förväntas tid på repetitivt manuellt arbete minska från 48% 2019 till 35% 2030.

50% av tillfrågade leverantörer uppger att de påbörjat automation.  Omställningen kräver personal med kompetenser såsom programmeringkunskaper, datasyntes, kritiskt tänkande och digital spets.

 

Quote.PNG

En utveckling som har gått fort och en viktig del för en industrier som förbereder för förändring är att utbilda personalen brett. Dels behövs naturligtvis en omskolning för att förstå och klara av att stoppa in eldrivlinor i alla sina utrustningar. Det är också viktigt att få hela organisationen att förstå att det är en omställning. Uppskattningsvis under de närmaste fyra åren behöver det skolas om 800,000 personer i Europa.

Johan Söderbom, Thematic Leader Smart grid & Storage, InnoEnergy

 

Rådande trender såsom batteriprisets nedgång, produktutveckling inom el sektorn såväl som ekonomiska och produktionsmässiga incitament talar för en acceleration i transformationen. Samtliga deltagare i den här rapporten har understrukit vikten för företag att förbereda för förändring- och de som ännu inte börjat ligger redan efter. Ännu finns det tid men att inleda övergången till el bör ske idag för att undvika oöverstigliga utmaningar framöver.

I nästa uppslag följer siffror som belyser fenomenet och ger indikation på vart vi är på väg.

 

...för fordonsflottan

Capture15.PNG

...för högsta ledningen

 

50VD_1000x1000_v002.gif78SDG_1000x1000.gif87SDG_1000x1000.gif Quote.PNG

Vi satte målet att elektrifiera hela vår portfölj för några år sedan. Där och då fick vi en ljummen respons, men vi har under senaste året sett en stor  attitydförändring från företag och organisationer. Idag är företag såväl som lagstiftare ombord, och utvecklar miljöprogram och regleringar kring CO2 utsläpp. Det har inneburit ett ökat intresse för våra el-produkter, men även våra andra ECO-diesel produkter. Det är mycket glädjande att se en hel industri kraftsamla för att minska sin klimatpåverkan, och det är kul att vi som företag kan vara en del av, och bidra till framdrift i denna resa.

Alf Gunnar Karlgren, Director Sales & Marketing
CCH, Kalmar

 

...för kompetensutvecklingen

 

Quote.PNG Vi har satsat stort på omfattande utbildningsprogram för våra servicetekniker, inom exempelvis högspänning, eftersom vi ser ett ökat behov framåt när våra kunder ställer om. Vi ser brister gällande standard inom dagens högspännings-lösningar och sätter därför våra egna för att stötta våra kunder.
Lasse Eriksson, Vice President, Technology, Kalmar
85KOMPETENS_1000x1500_v002.gif500_1000x1500.gif47TEKNIK_1000x1500.gif

 

...för infrastrukturen

Capture18.PNG  

Förnyelsebar energi kommer öka från dagens 25% till runt 40% år 2030

Quote.PNG

Infrastrukturen för el oroar vissa, men om man tittar på personbilssektorn har den inte visat sig vara ett hinder*. Mycket pekar på att omställningen för industrin inte kommer nämnvärt annorlunda. Om man jämför energiåtgången för körbara tunga maskiner skiljer det sig inte markant från personbilar.

Lasse Eriksson, Vice President Technology, Kalmar

 

*I Sverige stod el och hybrid tillsammans för 50% av nybilsförsäljningen i september 2021.

 

BAN_1000x1500.gif4M_1000x1500.gif

 

...för truckindustrin

20INITIATIV_1000x1500.gif5CO2_1000x1500.gif

 

 

Capture22.PNG  

Quote.PNG

Elektrifiering är logiskt på flera plan, särskilt för tunga maskiner. De går på en begränsad yta och behöver aldrig ha långt till en ladd-station. Energimässigt finns det intressanta möjligheter att återvinna energin. Kopplat till automatisering är det ofta lättare att automatisera ett eldrivet fordon än dieseldrivet.

Christer Karlsson, Research & Business Developer, RISE

 

 

 

 

Capture21.PNG  

Vad krävs av företagen?

 

Företag idag verkar i en av de största omställningarna i modern historia. Det som startade med digitalisering fortsätter med behov att förbättra hållbarheten genom elektrifiering och i nästa steg automation.

Det handlar inte bara om miljömässigt ansvar, utan också konkurrensfaktorer i form av teknik som ger oss både uppkopplade och fossilfria fordonsparker, ökad mätbarhet och effektivitet. Att vara följsam blir inte bara ett framgångsrecept, utan en fråga om överlevnad.

Att ligga före lagstiftning och se möjligheter framåt är en hygienfaktor för att säkra långsiktig överlevnad och lönsamhet. Flera studier menar att det finns tid än, men tidsramen är snäv och företag behöver agera nu för att säkra sin position i framtiden. De interna transporterna är en bra och i sammanhanget relativt enkel startpunkt i vägen mot netto noll utsläpp, då de ger stor effekt.

Kraven på att kunna mäta och följa upp sin miljöpåverkan ökar, inte bara från kommande lagstiftning, utan även från kunder, aktieägare och investerare. För flera bolag innebär en omställning ökade möjligheter att kunna ta in investeringar från finansiärer som idag kräver redovisning i linje med evidensbaserade mål.

”Det här kommer vi att lösa, vi har inget alternativ. Det är bara att kavla upp armarna och göra det. Trycket från investerare och institutioner kommer inte att  minska. Alla behöver förändra och framtidssäkra sin verksamhet för att kunna överleva.”

Elin Svanström, Verksamhetsledare, Electrification Hub

 

Den främsta utmaningen är att kunna förbereda sin verksamhet för omställningen, genom tydliga visioner, syften och mål som vägleder organisationer. Det handlar om att proaktivt se över infrastrukturer för el, kunna möta strängare lagstiftning såväl som högre krav från intressenter, kunder, aktieägare och opinionen.

 

Quote.PNG

Stigande elpriser kan innebära att det inte är hållbart att ladda 50 fordon samtidigt utan att man sprider laddningarna strategiskt. Det gäller att ta fram lösningar för att få ner effekttop parna genom lagring av el, kunna bygga microgrids mellan fordon och andra elinstallationer med lagringskapacitet. Det blir en fördel för energibolagen vars nät blir mindre belastade, såväl som för kunden som inte tar kostnader under energitoppar i samma utsträckning

Christian Skanderby, Projektledare Strategi & Utveckling, Umeå Energi AB

 

Kulturskifte inom organisationer

Flera studier indikerar en diskrepans mellan ledningsbeslut och vad som faktiskt sker i verksamheten.

 

Vi ser vikten av att internt och externt kommunicera tydliga hållbarhetsmål som implementeras i linje med övriga affärsmässiga mål. Detta blir avgörande för att driva ett inkluderande förändringsarbete inom organisationer.

 

Quote.PNG

När det gäller hållbarhetsfrågor behöver vi tilltala både hjärta och hjärna. Oftast har man ett intro genom hjärtat. Bolagets kärnvärden och känslan av att kunna bidra till ett högre syfte – bör inte underskattas.

Claudio Strobl, Senior Vice President Operations, Kalmar

 

Avdelningar såsom produktion, logistik, HR och utveckling behöver tillsammans sätta delmål och fatta beslut kopplat till hållbarhetsmålen. Alla behöver förstå syftet och vikten av sin roll för att nå resultat.

 

Anpassning för förändring

Collaborative culture är ett begrepp vi hör allt oftare – det innebär ett samspel mellan interna avdelningar, leverantörer och kunder för få fram behoven och skapa långsiktiga lösningar. Samarbetet blir en naturlig del i arbetet, och metodiken gör det enkelt för medarbetare att bidra, agera och verka mot gemensamma mål.

 

Quote.PNG

Övergången är en investering för framtiden som bör vara en del av en långsiktig plan. Vi har ett ansvar att hjälpa våra kunder hitta den rätta lösningen genom digitalisering så att investeringen lönar sig.

Lasse Eriksson, Vice President, Technology, Kalmar

 

På ett operationellt plan behöver förare utbildas i hantering av fordonen för att kunna optimera effektivitet, minimera elförbrukning, anpassa laddningar efter skift och de rörliga elpriserna. För inköpare och avdelningschefer på företagen, krävs planering för att kunna anpassa infrastruktur, organisation och produktion för elektrifiering. På företagsledningens bord ligger ansvaret att söka samarbete med leverantörer och kunder för att driva utvecklingen framåt.

 

Quote.PNG

…ofta ligger den här frågan vid sidan av kärnverksamheten. I de fallen har man inte reflekterat fullt ut vad den potentiella effekten kan vara i framtiden. Man tänker inte tillräckligt långt. Men vi ser ett skifte gällande hållbarhetsfrågor. Där det tidigare var hållbarhetschefen som drog i trådarna, har frågan flyttats till verksamhetschefer och ledning.

Christian Skanderby, Projektledare Strategi & Utveckling, Umeå Energi AB

 

mythbuster4.PNG

 

Att ta ansvar utöver sin egen verksamhet

Det är inte bara företagens egna verksamheter och mål som behöver synas i ett omställningsarbete, utan också hur de hänger ihop med andra företags mål och visioner, logistikkedjor, samhällsnytta och synergier däremellan. Det blir nödvändigt att exempelvis förstå hur resursbrist kan komma att påverka verksamheten, både externt och internt.

Stål står för större delen av Cargotec’s CO2 avtryck, ca 1/3 av av de totala utsläppen. Därför har Cargotec nu inlett ett strategiskt partnerskap med SSAB för fossilfritt stål i sina produkter i utvecklingen mot en CO2 neutral värdekedja. Det innebär en långsiktig plan för att bemöta framtida ökning i efterfrågan av stål.

 

Quote.PNG

Att förstå och ta sitt ansvar som företag innebär att arbeta både stort och smått. I Polen arbetar vi med alternativa gröna energi källor i vår fabrik. Vi har utbildat och samarbetat med kommuner och myndigheter för att verkställa vår vision. Ibland behöver man som företag gå före och leda vägen- när de andra förstår kan det vara försent.

Claudio Strobl, Senior Vice President Operations, Kalmar

 

Elin Svanström på Electrification Hub ser just samverkan inom värdekedjan som en större positiv trend inom dagens bolag som driver och påskyndar elektrifieringen i stort.

 

Quote.PNG

Företag behöver ibland ta kliv utanför sin kärnverksamhet och kroka arm med sina konkurrenter för att överkomma barriärer. Det är roligt att se samverkan på riktigt inom värdekedjan.

Elin Svanström, Verksamhetsledare, Electrification Hub

 

Daimler och Volvo har ett samarbete som kallas cellcentric med syfte att sänka koldioxidutsläppen från tunga transporter. Planen är att ha en fullskalig produktion av bränsleceller igång till 2025 och tillsammans sätter de press på EU att etablera fler vätgasstationer i Europa.

Scania och VW har investerat flera miljoner i samarbete med Northvolt för att främja utveckligen av battericeller optimerade för tunga fordon.

Calle Lagercrantz, grundare till H2Steel och Northvolt, berättar i Ny Tekniks podcast om vikten av långsiktighet och kollaborativt tänk samt hur reindustrialiseringen kräver storskaliga investeringar för att kunna finansiera och hitta rätt produkter som kunderna vill ha.

 

Quote.PNG

Jag tror väldigt mycket på transparans i värdekedjorna: att öppet redovisa och möjliggöra för kunderna att känna en trygghet i relation till de värdekedjor som man sätter ihop. I alla dimensioner, CO2 men också kostnader. Det är ju så att kunderna är intresserade av att vara med och utveckla värdekedjor..med långsiktiga avtal. Då kan de i sin tur bygga ochoptimera värdekedjor för sina produkter.

Carl-Erik Lagerkrantz, Styrelseordförande, Northvolt, Polarium, H2 Greensteel

 

Medan framtiden kan kännas oviss, innebär den också flera möjligheter för företag som förbereder, ställer om i tid och arbetar proaktivt. Genomgående ser vi också det interna kulturarbetet och uppbyggnaden av starka kärnvärden inom organisationer som en viktig grundpelare. Att blicka framåt och skapa en förståelse för var världen är på väg och hur det påverkar ens kärnverksamhet driver flera företag att arbeta alltmer proaktivt för att påverka infrastruktur, resurstillgång och arbetskraft.

 

Capture23.PNG  

Quote.PNG

Vi märker att kunder flera gånger söker en valideringsprocess - det måste finnas en kund som efterfrågar lösningar för att satsa. Men ibland behöver man ta risker och våga vara modig för att visa slutkunden var man är på väg.

Andrew Machirant, Business Development Officer, InnoEnergy

 

 

Capture24.PNG  

Hur ser framtiden ut? Vision 2030

 

Sharing is caring

Som vi tidigare nämnt kommer energilagring spela en stor roll för att kunna möta framtidens ökade elbehov. Vårt energinät behöver expanderas i en högre takt då elektrifieringen tar fart på allvar. Hamnar, större industrianläggningar och arbetsplatser kan komma att få en alltmer samhällsviktig funktion som energihubbar, med lagring som förser samhället med el. Batteridepåer, i fordon och stationärt, kommer kunna jämna ut användningskurvan, vilket innebär att företag kan jämna ut energitoppar, och på så sätt hålla ned elkostnader.

 

Hamnen i centrum

Särskilda nav såsom hamnar kan bli strategiska platser för att ombesörja lokala behov och verka som mittpunkt i infrastrukturen. När företag börjar se över värdekedjan och avtrycket på sina leveranser och exporter står de här knytpunkterna i centrum.

”Första steget för företag är att se över de egna utsläppen. Nästa steg blir att titta på hela värdekedjan, där exempelvis logistikkedjan måste inkluderas. Hamnen spelar förstås en viktig roll som logistiknav, men har också potential att spela en ny roll i samhällets utveckling, liksom finna nya intäktströmmar, genom
att också bli energihubbar.”

Johan Granström, Market Segment Lead Smart Cities, ABB

 

Ledtider för ny teknik

Vi är på väg mot kortare beställningstider, vilket på flera sätt kommer att revolutionera industrin.

Vi ser vikten av kortare leveranstider i produktion, som ger bättre optimerade maskiner utifrån syfte. Desto närmare leveransen sker till produktionsstart, desto fortare kan kunden påbörja sin omställning och möta omedelbara behov och specifika syften. Detta medger också att man kan implementera ny teknik snabbare.

 

Agil teknik

Framtiden är modulär. Gällande både energi och lagringsteknologier finns flera alternativ som är i olika faser av utveckling och lansering. Vi ser en konsolidering av tekniken där grundprodukten skall kunna anpassas för framtida teknik och lösningar. Mycket talar för att framtiden inte kommer att domineras av en särskild teknologi, utan att vi kommer se initiativ startas och fasas ut parallellt i en högre takt än tidigare.

"Mjukvara spelar en alltmer viktig roll i alla nya lösningar. Sammankoppling gör det möjligt att effektivt förbättra och uppgradera lösningarnas funktionalitet. Det är en av fördelarna med nya tekniker och avgörande för produkter med relativt lång livslängd.”

Lasse Eriksson, Vice President Technology, Kalmar

 

Automation

Från manufacturing 4.0* till självkörande fordon – automationen är idag ett faktum. Vad innebär automation och robotics för framtidens tunga materialhantering? Transformationen från bemannade diesel maskiner till automatiserade elektriska lösningar innebär stora fördelar, såsom utveckling inom säkerhet, hållbarhet och produktivitet.

Efterfrågan av transparens inom värdekedjan från kunder och myndigheter innebär ytterligare en roll för digitalisering och automation. Vi kommer se behov av transparens och spårbarhet inom energisystem, där blockedjeteknik kan identifiera ursprung, användande och transaktion. När det kommer till kompetenser, innebär en ökad automatisering att kompetenser som är grundläggande kognitiva, fysiska och manuella kommer minska medan behovet av digital spetskompetens och sociala färdigheter kommer öka.

 

Alternativa avtalsmodeller

Avtalsmodeller och betalning kommer se annorlunda ut i framtiden. I nära framtid kommer vi se leverantörer skapa incitament att optimera energianvändning genom att exempelvis ta betalt för syftet, dvs per lyft eller körsträcka. Det gör det enklare att företagsekonomiskt beräkna och optimera produktionen genom att rikta användningen av maskinerna mot sitt specifika syfte. Det kommer även ge företag möjlighet att mer exakt planera produktion för att möta marknadens behov och samtidigt minska ekonomisk risk.

Detta i kombination med cirkulära lösningar kommer att vara en förutsättning för att nå hållbarhetsmålen. Vi kommer inte se någon standard, utan flera hyr- och leasingmodeller som tar större plats framöver. Marknaden blir därigenom mer demokratisk, då fler aktörer får tillgång till den senaste tekniken och slipper  interimsskulder ochavskrivningar över tid.

Capture25.PNG

 

Från produkter till tjänster

Vi ser ett skifte från produktekonomi till tjänsteekonomi runt om i världen. Till skillnad från produktsektorn, ser den tjänstedrivna sektorn hållbarhet som en hygienfaktor, då den i mångt och mycket står utanför produktionsproblematiken, och kommer ställa obönhörliga krav på transparens och gränsvärden.

”En trend vi ser i vår bransch är en ökning av leasingmodeller som kan innebära längre perioder jämfört med idag. Under de senaste 10 åren har leasing redan ökat från en liten del av vår försäljning till 15%. Detta är ett utmärkt sätt för våra kunder att optimera sin balansräkning och kassaflöde.”

Alf Gunnar Karlgren, Director Sales & Marketing CCH, Kalmar

 

Capture24.PNG  

Vad framtiden exakt kommer innebära vet vi inte, men vi har goda aningar. Den här artikeln har belyst vikten för företag att ställa om. Vad vi vet med säkerhet är
att världen kommer att se annorlunda ut inom kort tid.

För att bekämpa växthusgasutsläpp och motverka klimatförändringar behövs modiga chefer och företag som vågar leda utvecklingen mot en mer hållbar produktion. Stora omställningar i arbetskultur och drift krävs för att möta behoven framöver och tiden är nu. De investeringar som görs idag kan komma att vara
avgörande de närmaste 10 åren.