Kontakta oss
Kontakta oss

Sekretesspolicy

Cargotec sekretessförklaring - försäljning och marknadsföring

Cargotec Corporation (“vi” eller “Cargotec”) inser betydelsen av att skydda personers integritet och personuppgifter och att behandla dessa i enlighet med gällande sekretesslagstiftning. Syftet med denna sekretessförklaring (“förklaringen”) att berätta om de olika sätt på vilka vi behandlar personuppgifter i vår marknadsförings- och försäljningsverksamhet. Skulle några tillämpliga tvingande lagar eller bestämmelser stå i strid mot denna förklaring, kommer vi att ge sådana lagar och bestämmelser företräde framför eventuella motstridiga delar i denna förklaring.

Om du har frågor som rör denna sekretessförklaring och/eller dina personuppgifter, ber vi dig kontakta privacy@cargotec.com.

Vem är personuppgiftsansvarig för personuppgifterna?

Personuppgiftsansvarig och följaktligen den juridiska person som har ansvaret för insamling och användning av personuppgifter enligt denna sekretesspolicy är Cargotec Corporation. När det handlar om databehandlingsverksamheten mer detaljerat, kan också enskilda dotterbolag till Cargotec fungera som personuppgiftsansvariga, antingen självständigt eller tillsammans med Cargotec Corporation.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Vårt huvudsakliga syfte är att samla in information om våra kunder som utgörs av andra företag och inte av enskilda registrerade eller personer. Som en del av vår försäljnings- och marknadsföringsverksamhet, kommer vi emellertid att samla in och använda oss av personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster till våra kunder samt sköta våra kundrelationer. Vi använder också personuppgifter för marknadsföring, för att skapa säljtips, anordna företagsevenemang, forum på nätet samt sociala nätverk.

När det gäller våra webbplatser, använder vi navigationsinformation för att sköta och förbättra dessa webbplatser. Vi kan också använda oss av webbplatsens navigationsinformation ensam eller i kombination med andra personuppgifter för att ge dig anpassad information om Cargotec samt om våra tjänster och produkter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Generell hantering av kundrelationer. I syfte att erbjuda våra produkter och tjänster till våra olika kundföretag och för att sköta kundrelationerna, liksom för att hitta presumtiva och nya kunder, samlar vi in information om enskilda personer som är anställda av eller på annat sätt har koppling till dessa företag. Denna information omfattar grundläggande identifieringsuppgifter som t.ex. namn, e-postadress, titel och befattning vid det aktuella företaget.

Marknadsföring. I marknadsföringssyfte kan vi komma att samla in ditt namn, adress, e-postadress, uppgifter om din titel eller befattning och om din arbetsgivare eller det företag som du på annat sätt har koppling till.

Webbplats. Om du besöker vår webbplats, kan vi också komma att samla in information om dig genom hur du använder webbplatsen, bl.a. information som vi får genom analysverktyg och kakor.

Varifrån samlar vi in personuppgifterna?

Generell hantering av kundrelationer. För att erbjuda våra produkter och tjänster till våra kunder och för att hantera våra kundrelationer, samlar vi in personuppgifter antingen direkt från dig, via din arbetsgivare eller det företag som du på annat sätt har koppling till, eller via offentliga källor som t.ex. sociala medier.

Marknadsföring. För vår marknadsföring, samlar vi in personuppgifter antingen direkt från dig, via din arbetsgivare eller det företag som du på annat sätt har koppling till, eller via offentliga källor som t.ex. sociala medier.

Webbplats. I samband med ditt besök på våra webbplatser samlar vi öppet in uppgifter från dig eller genererar dessa uppgifter genom din användning av webbplatserna.

Vad är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen?

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter utifrån ett befogat intresse som har koppling till ovannämnda syften och till vår verksamhet. I vissa fall kan vi också komma att be om ditt medgivande.

Vilka lämnar vi ut personuppgifter till?

Vi lämnar endast regelbundet ut dina uppgifter till tjänsteleverantörer och samarbetspartners som för vår räkning fungerar och behandlar personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträden. Dessa personuppgiftsbiträden kan vara IT-, teknik- och verktygsleverantörer som agerar värd för och sköter våra uppgifter samt också eventuella samarbetspartners inom marknadsundersökning. Andra personuppgiftsbiträden kan t.ex. vara tjänsteleverantörer såsom rekryterare eller företag som ägnar sig åt bedömning av arbetssökande.

Vi har åtagit oss att vidta tillfredsställande åtgärder för att dina personuppgifter ska säkras effektivt och i skälig omfattning, t.ex. genom att bevilja åtkomst till personuppgifterna enbart till personer som har befogade åtkomstkrav för att kunna fullgöra sina uppgifter.

För vi över dina personuppgifter utanför Europeiska Unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet?

Vi kan komma att föra över dina personuppgifter utanför Europeiska Unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. För att kunna garantera tillfredsställande skydd för alla sådana överförda uppgifter, vidtar vi vanligtvis erforderliga säkerhetsåtgärder i form av Europakommissionens standardavtalsklausuler. I enskilda sammanhang kan andra säkerhetsåtgärder emellertid komma att vidtas. Vi kommer under alla omständigheter att alltid att se till att dina personuppgifter åtnjuter tillfredsställande skydd enligt fordringarna i gällande lagar och bestämmelser.

Hur länge lagrar vi personuppgifterna?

Vi behåller bara personuppgifterna så länge de behövs för de ändamål som de samlades in, eller om vi måste behålla uppgifterna under längre tid för att följa gällande lagstiftning. Vi kommer också att radera eller på begäran korrigera alla felaktiga eller oriktiga uppgifter. Vi har åtagit oss att från tid till annan tillämpa våra interna datalagringsprinciper.

Våra informationssäkerhetsprinciper

Personuppgifter kan komma att förvaras på papper eller i elektronisk form. Vi erkänner vår skyldighet att skydda den känsliga karaktären på samtliga personuppgifter. Vi har därför vidtagit skäliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, modifiering, insamling, kopiering, användning och utlämnande. Dessa åtgärder omfattar: (i) att begränsa åtkomst och användning av information till de av Cargotecs personal, entreprenörer, underleverantörer samt enskilda personer som, för att kunna fullgöra sina uppgifter, behöver ha skälig och laglig tillgång till personuppgifterna, (ii) att använda fysiska och elektroniska accesskoder och lösenord för att kontrollera och begränsa åtkomsten, (iii) att utbilda samt öka medvetenheten hos berörda anställda och övrig personal om dataskydd och integritet, (iv) att tillämpa uppdateringar och tekniska säkerhetsåtgärder som minst motsvarar gällande branschstandard.

Vilka rättigheter har enskilda personer när det gäller deras personuppgifter?

Du har rätt att be oss berätta om vilka uppgifter vi lagrar vid varje given tidpunkt. I enlighet med gällande lokal lagstiftning har du också rätt att:

(a) begära att vi raderar dina personuppgifter om du anser att detta ska göras, helt i enlighet med gällande lag och våra lagringskriterier,

(b) begära att vi begränsar användningen av dina uppgifter eller protesterar mot att vi behandlar dina personuppgifter,

(c) vända dig till oss med din protest mot att vi behandlar dina personuppgifter,

(d) begära att vi ska föra över dina personuppgifter till dig eller till någon annan personuppgiftsansvarig i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen,

(e) om vi har begärt och du har samtyckt till att vi får behandla dina personuppgifter, dra tillbaka detta medgivande i enlighet med gällande lag, samt

(f) framställa klagomål till behörig dataskyddsmyndighet om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid mot gällande dataskyddslagstiftning.

Observera att vi kommer att granska sådan begäran och i möjligaste mån åtgärda den i enlighet med gällande lagstiftning.